programs.pl - strona główna
 |  Rejestracja

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu Programs.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Właścicielem Portalu Programs.pl jest Relative Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74 (50-020), wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339126, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8971756207 oraz REGON 021076395 - zwany w dalszej części Administratorem.

 

1.2. Portal Programs.pl jest społecznościową platformą komunikacyjną umożliwiającą użytkownikowi pobieranie bezpłatnych programów – wraz systemem komentarzy działających na zasadzie forum dyskusyjnego oraz artykułami i poradnikami (informacjami) tworzonymi przez Administratora, jak i treściami pobieranymi z zewnątrz (m. in. kanały RSS).

 

1.3. Wymiana informacji (opinii, spostrzeżeń, itd.) między Użytkownikami odbywa się za pomocą publikowanych przez Użytkowników na tych forach Komentarzy / Postów.

 

1.4. Treści zamieszczane w Portalu Programs.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

 

1.5. Dostęp do treści w Portalu Programs.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Administrator nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu.

 

1.6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 

1.6.1. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://www.programs.pl/regulamin.html stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.6.2. Portal – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie programs.pl, stanowiący wraz z domeną własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Komentarzy/Postów (system forów dyskusyjnych) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

 

1.6.3. Partner Marketingowy – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników.

 

1.6.4. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Portalu. Użytkownikiem Portalu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

1.6.5. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem.

 

1.6.6. Komentarz / Post – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je) i niekiedy zamieszczać Materiały.

 

1.6.7. Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika lub Administratora na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Portalu w formie Linku lub pliku o określonych parametrach (w tym w formie tzw. obiektu osadzonego).

 

1.6.8. Materiały Reklamowe – Materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.

 

1.6.9. Materiały Agregowane – treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

 

1.6.10. Link - odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest Materiał.

 

1.6.11. Obiekt Osadzony – Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Administratora lub Użytkownika (w Komentarzu / Poście).

 

1.6.12. Plik Hostowany – Materiał w formie pliku wgranego („uploadowanego”) na serwer Administratora przez Użytkownika lub Administratora i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora.

 

1.6.13. Komentarz/Post Publiczny – Komentarz/Post zamieszczony przez Użytkownika na serwerach Administratora w ramach Portalu, dostępny dla nieograniczonego kręgu osób.

 

1.6.14. Materiał Publiczny – Materiał zamieszczony w Publicznym Komentarzu/Poście.

 

1.6.15. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, znajdujący się pod adresem http://www.programs.pl/polityka_prywatnosci.html

 

1.6.16. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

2. ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY/POSTÓW I MATERIAŁÓW NA SERWERACH ADMINISTRATORA

 

2.1. Użytkownicy mogą zamieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Komentarze/Posty oraz Materiały w takim zakresie, w jakim umożliwia to funkcjonalność Portalu.

 

2.2. Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy/Postów i Materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy/Postów lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

 

2.3. Użytkownik umieszczając Komentarz/Post lub jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

 

2.4. Korzystanie z Portalu, w tym zamieszczanie Komentarzy/Postów i Materiałów, nie podlega opłatom. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatnych usług świadczonych w ramach Portalu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

2.5. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, które zamieścił w Portalu.

 

2.6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza/Postu, Materiału lub innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

2.7. Jeżeli zdaniem Użytkownika Komentarz/Post lub Materiał narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „zgłoś” umieszczonego obok Komentarza/Postu i/lub Materiału.

 

2.8. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

 

2.9. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

 

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

 

a) nie zamieszczania w Komentarzach/Postach Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

 

b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,

 

c) nie zamieszczanie w Komentarzach/Postach Materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,

 

d) nie podejmowania działań i zamieszczania Komentarzy/Postów lub Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,

 

e) nie używania w Komentarzach/Postach lub Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

 

3.2. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w punkcie 3.1., Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a) sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z Portalu,

 

b) treść i formę zamieszczanych Komentarzy/Postów, Materiałów oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika,

 

c) błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu oraz szkody wywołane przez programy udostępnione do ściągnięcia z Portalu,

 

d) utratę Komentarzy/Postów lub Materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,

 

e) treść Materiałów Agregowanych.

 

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 

a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

 

b) natychmiastowego skasowania każdego Komentarza/Postu lub Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

 

c) natychmiastowego skasowania każdego Komentarza/Postu, Materiału, komentarza, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

 

d) zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu,

 

e) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Portalu.

 

4.3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.

 

5. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

 

5.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

 

5.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (podać) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

 

5.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 

5.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 5.3. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

6. ZMIANA REGULAMINU

 

6.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

 

Wersja: 1.1
Zaktualizowano: 10.05.2014